Searise.eu more

Dating i Aalborg pseudo

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.

Scorum - белорусский аналог Стимита. Заведите себе блог бесплатно!

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here