Tidens kvinnor

Gift man och fermin

Skriven av: Anne Birgitte Richard 4. January I Aase Hansens — debutroman Ebba Berings Studentertid,kommer den unga landsortsstudentskan Ebba till Köpenhamn för att läsa statskunskap. Men bakslaget blir obönhörligt, staden och de manliga kamraterna infriar inte Ebbas drömmar.

Och lite om hemligheter

Lagregler av betydelse för den barnafödande kvinnan Det finns fr. Jag skall inom några avseenden undersöka de först- samt sistnämnda slagen av föräldrapenning och alldenstund reglerna är formellt könsneutrala blir syftet att spåra eventuelldold könsrelatering. Föräldrapenning bred barns födelse I samband med en barns födelse kan man få ett föräldrapenning, sombetalas ut till endera bruten föräldrarna. Den som har högre sjukpenning än32 kr kan få en föräldrapenning som är lika stor som sjukpenningen. En hemarbetande kvinna faller utanför reglerna om sjukpenning. Men i stället finns regeln om hemmamakeförsäkring. Den som ärsjukpenningförsäkrad som hemmamake har en sjukpenning bruten 8 krper dag se ovan. Förut att fadern skall få högre föräldrapenning än32 kr fordras att också inne har rätt till minst 33 kr i sjukpenning. Om modern har lägre sjukpenning än 33 kr men gällande grund avsjukdom eller liknande inte kan ta vård om barnet kan fadern ändåfå den högre föräldrapenningen.

Hur man återfångar en kille från en annan tjej

Utmaningar inom familjerätten Av professor Göran Lind Den svenska familjerätten kommer i framtiden att ställas inför betydande utmaningar. i äktenskapsrätten aktualiseras frågan om giftorättens samt rent av äktenskapets framtid, inom arvsrätten laglottens vara eller inte vara samt inom barnrätten möter etiska utmaningar inom anledning av nya medicinskt tekniska metoder för barnalstring och hänsynstagandet till barnets bästa. I nordiskt samarbete lade lagberedning fram förslag som ledde fram mot lagen om äktenskaps ingående och splittring, vilken jämte regler om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar upptogs i års giftermålsbalk GB. Inom barnrätten infördes lag om avkomma utom äktenskap och lag om avkomma i äktenskap, regler som sedermera inneha ersatts med års föräldrabalk FBvilken inom sin tur undergått väsentliga förändringar. Fortsättningsvis följde efter förslag av lagberedningen års arvslag, års testamentslag och års författning om boutredning, vilka upptogs i års ärvdabalk ÄB som fortfarande till stora delar utgör gällande rätt. Under framtid delen av talet har utvecklingen präglats av ett fjärmande från en kristen värdegrund till en liberal ideologi tillsammans större frihet för den enskilda individen och neutralitet i förhållande till annorlunda samlevnadsformer och moraluppfattningar. Individens rättigheter inneha ytterligare stärkts genom inkorporerandet i svensk rätt av Europakonventionen om skydd förut de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Samtidigt har det mångkulturella samhället blivit alltmer påtagligt. Inom äktenskapsrätten behandlas neutralitetsideologins möte med nya samlevnadsformer som ogift samboende, samkönade relationer och polygama gifte vilka ytterst väcker frågan om äktenskapet behövs i en framtid?

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here